CD Jacket
 
1st Alubm
umi-guv
2nd Alubm
ufrom spacev
3rd Alubm
upulling from abovev
G
 
Yuko Araki 2004 Yuko Araki 2006 Yuko Araki 2010 Yuko Araki 2015
KYOKO TAKUYA OHASHI
(sukimaswitch)
SHINTARO TOKITA
(sukimaswitch)
Sadayoshi Okamoto
(COIL)
PISTOL TAKEHARA Hirotaka"Shimmy" Shimizu Yukio Nagoshi Keigo Oyamada
Hirohisa Horie Mike Watt Petra Haden Sakana Hosomi
 
Chitose Hajime Yuko Araki Yosuke Sato
(COIL)
Sadayoshi Okamoto
(COIL)
HARCO
Studio set
 
 
TOP